Regulamin

usługi hostingu

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu Klatka.pl jest firma OpenHost Sp. z o.o. ul. Gabrieli Zapolskiej 7 40-580 Katowice NIP: 6343005833 REGON: 520993961 KRS: 0000944781 zwana w dalszej części regulaminu Usługodawcą.
 2. Regulamin świadczenia usług jest integralną częścią zamówienia Usługobiorcy, określa w sposób szczegółowy zakres i warunki wykonywania usług przez Usługodawcę, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy oraz zasady ich wzajemnych rozliczeń.

II ZAMÓWIENIE I ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Podstawę przystąpienia do świadczenia usług jest prawidłowo wypełniony i formularz zamówienia. Wysłanie wypełnionego formularza oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Złożenie formularza zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne z upoważnieniem Usługodawcy do wystawiania faktur Vat bez podpisu Usługobiorcy. Fakt ten jest potwierdzony w zamówieniu Usługobiorcy. (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.1999r, poz. 1245 Dz. U. Nr 109/99).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od świadczenia usług bez podania przyczyny w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia, o czym poinformuje Usługobiorcę w terminie 3 dni roboczych.
 4. Konto testowe uruchamiane jest na serwerze w najniższym pakiecie (Standard).
 5. Jeśli do końca trwania okresu testowego nie zostanie opłacona, konto zostaje automatycznie zablokowane, oraz wszelkie dane zawarte na koncie testowym zostają usunięte.
 6. Po opłaceniu usługi konto testowe staje się kontem aktywnym na okres opłaconego abonamentu, dane zapisane w okresie testowym są zachowane na serwerze.

III PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wszelkiego rodzaju usług w zakresie określonym w zamówieniu i przy spełnieniu warunków możliwości jego realizacji.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Usługobiorca udostępnia usługę.
 3. Zabrania się wykorzystywania usługi do zamieszczania i rozpowszechniania informacji zawierających treści ogólnie przyjęte jako erotyczne i/lub pornograficzne oraz do zamieszczania serwisów o zawartości warezowej.
 4. Usługodawca w przypadku naruszenia zasad regulaminu ma prawo przekazań odpowiednim organom informacje o takim fakcie wraz z pełnymi danymi podanymi przez Usługobiorcę.

IV UREGULOWANIA FINANSOWE

 1. W zamian za świadczone usługi Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się z należności wynikających z wystawionych przez Usługodawcę faktur.
 2. W trakcie zawieszenia wykonywania usług należność za jest w dalszym ciągu naliczana.
 3. Odblokowanie zawieszonego konta i rozpoczęcie świadczenia usług możliwe jest po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zaległości na rzecz Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do informowania Usługobiorcy o zmianach cen świadczonych i oferowanych przez niego usług z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Za odblokowanie konta naliczana jest opłata w wysokości 10 zł brutto.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu o świadczeniu usług przez Usługobiorcę, Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania na rzecz Usługobiorcy.
 7. Dostępne formy płatności:
  – przelew na konto bankowe firmy
  – płatność kartą kredytową *
  – szybkie płatności online *

* płatności kartą kredytową lub szybkimi przelewami online przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayU Sp. z o.o. lub CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 2 NIP: 629-241-08-01 REGON: 241048572 KRS: 0000323297

V OGRANICZENIA

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności zaś działaniem siły wyższej, awariami systemów i łączy innych dostawców, ingerencją urzędów i instytucji administracji państwowej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie swych usług przez Usługobiorcę.
 3. W przypadkach stwierdzenia generowania nadmiernego obciążenia serwera poprzez aplikacje uruchamiane na koncie Usługobiorcy, które mają bezpośredni wpływ na pogorszenie jakości usług dostarczanych przez Usługodawcę, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady konta Usługobiorcy
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
  – będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem oraz treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
  – Usługobiorca dopuści się jakiejkolwiek formy spamu,
  – skrypty na koncie Usługobiorcy posiadają luki w zabezpieczeniach, których wykorzystanie umożliwia wykonanie kodu na serwerze Usługobiorcy przez osoby postronne
  – nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia usługi Usługobiorcy w dowolnym momencie, o czym usługobiorca zostanie poinformowany drogą mailową.

VI PRZEDŁUŻENIE ABONAMENTU

 1. Usługodawca każdorazowo informuje Usługobiorcę z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem o mijającym terminie abonamentu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podstawie rozmowy telefonicznej.
 2. Rezygnacja z usług nie powoduje żadnych skutków finansowych, po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich zobowiązań względem Usługodawcy.
 3. W przypadku rezygnacji przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy następuje usunięcie danych Usługobiorcy z bazy klientów Usługodawcy oraz zaprzestanie świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji.
 4. Jeśli Usługobiorca w terminie nie zapłaci należności, jego konto zostanie zablokowane na okres 21 dni. Zawartość konta w tym okresie jest przechowywana na serwerze Usługodawcy. Po upływie 21 dni i nie opłacenia należności na kolejny okres abonamentowy, zawartość konta zostaje usunięta z serwera.

VII REKLAMACJE

 1. Abonent składa reklamacje w formie pisemnej na następnie wysyła:
  – pocztą na adres firmy (forma preferowana)
  – mailowo do Biura Obsługi Klienta
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  – dane Abonenta, umożliwiające jego identyfikację
  – nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy
  – przedmiot reklamacji
  – okoliczności uzasadniające reklamację
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot wpłaty realizowany jest na wskazany przez Usługobiorcę numer konta bankowego.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OpenHost Sp. z o.o. ul. Gabrieli Zapolskiej 7 40-580 Katowice NIP: 6343005833 REGON: 520993961 KRS: 0000944781
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z art. 23, ust. 1, pkt. 3, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r., Nr 133, poz. 883) w celu rejestracji w bazie danych złożonych zamówień. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie Usługodawcy określonej w pkt. I niniejszego regulaminu.
 3. Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych, o prawie wglądu do swoich danych ich poprawiania oraz możliwości wydania żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Informacje na temat zmian regulaminu Usługodawca ogłasza na swojej witrynie internetowej.

OpenHost Sp. z o.o.
ul. Gabrieli Zapolskiej 7
40-580 Katowice
NIP: 6343005833
REGON: 520993961
KRS: 0000944781

Numer konta bankowego
mBank S.A
09 1140 2004 0000 3002 8210 7532
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK

tel: +48 508 361 461